Doradztwo Strategiczne - PMR

Słownik

Aktywa netto
Całkowite aktywa pomniejszone o pasywa.
Akwizycja
Proces mający na celu przeniesienie prawa własności do akcji lub udziałów (zorganizowanej części) spółki w posiadanie inwestora.
Analiza rynku
Analiza, której wynikiem jest zwięzły przegląd struktury rynku i głównych czynników stymulujących popyt, najważniejszych uczestników, strategii cenowych, a także ocena szans na powodzenie w kontekście celów przedsiębiorstwa.
Benchmarking
Porównanie oferty i pozycji rynkowej firmy z ofertą i pozycją jej konkurencji oraz ocena atutów przewag konkurencyjnych i słabości za pomocą zestawu narzędzi opartych na odpowiednich macierzach.
Carve-out (wyodrębnienie)
Częściowa sprzedaż spółki-córki przez spółkę-matkę (częściowy spin-off).
Case study
Inaczej studium przypadku, czyli kompletna i wyczerpująca analiza jednego szczególnego zjawiska, np. pojedynczego produktu, wydarzenia, sytuacji na rynku
Deal breaker (element sporny)
Sytuacja, w której pewna kwestia skłania jedną ze stron do przerwania procesu transakcji, gdyż strony nie mogą dojść do porozumienia.
Desk research
Technika badawcza polegająca na analizie istniejących już dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł, wzajemnej ich weryfikacji oraz scaleniu. Może stanowić samodzielną technikę badawczą lub być wstępną fazą projektu poprzedzającą fazę zbierania danych pierwotnych. Stanowi ważną część metodologii PMR Market Insight stosowanej przez PMR Consulting.
Due Diligence (badanie spółki)
Analiza spółki-celu, która zazwyczaj obejmuje aspekty finansowe, podatkowe, prawne, środowiskowe, technologiczne i komercyjne, przeprowadzana przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów.
EBITDA
Zysk operacyjny przed kosztami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją.
Equity kicker (wynagrodzenie dodatkowe)
Cecha dodana do instrumentu dłużnego zawierająca opcję kupna udziału w spółce pożyczkobiorcy, mająca uczynić transakcję bardziej atrakcyjną dla pożyczkodawcy.
Equity ticket (minimalne zaangażowanie kapitałowe)
Minimalny wkład w pojedynczą transakcję akceptowany przez inwestora.
ESOMAR
Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (European Society for Opinion and Marketing Research). Największe międzynarodowe stowarzyszenie osób profesjonalnie zajmujących się badaniami. Zasługą ESOMARu jest stałe podnoszenie standardów metodologicznych i etycznych badań. PMR Research jest wieloletnim członkiem stowarzyszenia.
Fuzja
Połączenie dwóch lub więcej spółek. Transakcja zazwyczaj polega na wymianie udziałów.
Inwestor
Strona wyrażająca chęć zainwestowania kapitału w spółkę.
Inwestor finansowy
Inwestor, który zazwyczaj nie koncentruje się na danej branży, ale raczej szuka możliwości wygenerowania oczekiwanego zwrotu w przyszłości; przeciwieństwo gracza rynkowego.
Inwestor strategiczny/branżowy
Gracz z branży zainteresowany ekspansją poprzez przejęcia, zazwyczaj w związku z ograniczeniami na drodze rozwoju organicznego lub chęć zróżnicowania działalności.
Jakościowe badanie
Jedna z dwóch podstawowych kategorii badań odnosząca się do metod i technik badawczych koncentrujących się na głębszym poznaniu i opisie zjawisk, a nie na określeniu częstości ich występowania. Badania jakościowe przeprowadzane są na względnie małych grupach respondentów dobranych w sposób celowy, podporządkowany tematowi badawczemu. Zbieranie danych realizowane jest w oparciu o niewystandaryzowane narzędzia badawcze, np. ogólny scenariusz wywiadu zawierający elastyczne reguły dyskusji. Badania jakościowe mają na celu wyjaśnienie motywacji, postaw i zachowań.
Kapitał na ekspansję
Kapitał uzyskany w formie akcji lub długu, przeznaczony do wykorzystania na rozwój spółki.
List intencyjny
List opisujący główne proponowane aspekty przejęcia - w tym ofertę cenową - zazwyczaj zależne od wyników badania spółki.
List o zachowaniu poufności
Dwustronna lub wielostronna umowa, stwierdzająca istnienie poufnej relacji między stronami, dotycząca poufnych danych, ujawnionych informacji itd.
Memorandum informacyjne
Dokument opisujący wszystkie znaczące obszary działalności spółki, dostarczany potencjalnym inwestorom, aby zweryfikować ich zainteresowanie.
Międzynarodowe projekty konsultingowe
Projekty konsultingowe przeprowadzone w szeregu krajów jednocześnie. Dzięki temu klienci oszczają czas i pieniądze, równocześnie zyskując wysokiej jakości, spójne dane dotyczące badanego regionu.
Oferta niewiążąca
Patrz: List intencyjny.
Optymalizacja kosztów
Badanie rynkowe mające na celu przegląd struktury kosztów klienta, identyfikację obszarów ewentualnych nadmiernych kosztów oraz opracowanie strategii sourcingowych.
Outsourcing
Zlecanie na zewnątrz realizacji procesów zachodzących w firmie, od zupełnie podstawowych, takich jak fakturowanie i inne czynności rachunkowe, po dużo bardziej złożone procesy biznesowe, w tym wiele funkcji zarządzania.
Pierwsza oferta publiczna
Pierwsze wejście spółki na giełdę.
Pitch book
Dokument przedstawiający potencjalne obiekty, które mogą zainteresować inwestora.
Podmiot sprzedający
Strona sprzedająca spółkę lub zorganizowaną część firmy.
Podsumowanie menadżerskie
Zwięzłe podsumowanie wyników projektu konsultingowego, zawierające listę najważniejszych jego rezultatów, główne wnioski oraz rekomendacje. Informacje w nim zawarte są jednoznaczne, czytelne i przejrzyste. Executive summary stanowi zwykle niezależną część ogólnego raportu.
Private Equity
Własny kapitał pozyskany przez inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w celu wykupu prywatnych lub publicznych spółek i wycofania z obrotu na giełdzie.
Przejęcie
Patrz: Akwizycja.
Sourcing
Złożony proces gruntownej analizy poziomu kosztów przedsiębiorstwa oraz identyfikacji obszarów, w których optymalizacja kosztów zapewni największy wzrost rentowności w ramach prowadzonej działalności.
Spin-off (wydzielenie)
Wydzielenie działu firmy i stworzenie nowej spółki. Zazwyczaj oczekuje się, iż wydzielona firma będzie miała wyższą wartość samodzielnie niż jako część większej grupy.
Sprzedaż akcji/udziałów za gotówkę
Częściowe lub całkowite wyjście właściciela ze spółki poprzez sprzedaż praw do udziałów lub akcji za gotówkę.
Teaser
Krótki, kilkustronicowy dokument opisujący spółkę-cel, przygotowany jako zachęta dla potencjalnych inwestorów. Może być to również tzw. blind teaser, nieujawniający nazwy firmy.
Transkrypcja
Pisemny zapis zrealizowanych wywiadów jakościowych, który zawiera spisane wypowiedzi wszystkich uczestników wywiadu, zarejestrowane wcześniej za pomocą sprzętu audiowizualnego. Transkrypcje przeprowadzonych wywiadów są podstawowym materiałem analizowanym w trakcie przygotowania raportu.
Umowa niewiążąca
Umowa opisująca warunki transakcji i sposób jej realizacji.
Umowa o zachowaniu poufności
Patrz: List o zachowaniu poufności.
Umowa sprzedaży akcji/udziałów
Końcowy dokument podsumowujący warunki transakcji. Podpisaniu powinny towarzyszyć rozliczenie finansowe i zamknięcie transakcji.
Venture Capital
Kapitał własny udostępniany małym firmom lub spółkom w fazie startu w celu sfinansowania ich rozwoju. Spodziewany zwrot jest zwykle wyższy niż w przypadku finansowania typu PE, jako że inwestycje tego typu niosą ze sobą większe ryzyko.
Wartość bieżąca netto
Wartość projektu porównująca początkowe wydatki kapitałowe i zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne z projektu.
Wrogie przejęcie
Próba przejęcia odrzucana przez spółkę-cel.
Wykup lewarowany
Przejęcie spółki wspierane przez kapitał dłużny, co pozwala inwestorowi na przejęcia większe niż mógłby lub chciałby pokryć z kapitału własnego.
Wykup menedżerski
Przejęcie, w którym członkowie zarządu wykupują udziały spółki od dotychczasowych udziałowców.
Wykup z przyszłych zysków
Klauzula uzgodniona z inwestorem, na mocy której sprzedawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w przyszłości, zależnego od wyników finansowych spółki.
Wywiad ekspercki
Wywiad z respondentem, o którym z założenia wiadomo, że posiada dużą wiedzę na temat przedmiotu badania. Uczestnikami wywiadów eksperckich mogą być np. profesjonaliści i specjaliści z określonej branży przemysłowej, naukowcy itp.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Metoda wyceny stosowana przy oszacowaniu poziomu atrakcyjności inwestycji.
Znormalizowane sprawozdania finansowe
Historyczne sprawozdania finansowe zmodyfikowane w sposób odzwierciedlający działalność operacyjną spółki z wyłączeniem elementów niezwiązanych z bieżącymi operacjami.